بازی آنلاین گرپولیس : آشنایی با ساختمان چوب بری در ۳ دقیقه

در بازی آنلاین گرپولیس ، ساختمان های مختلفی وجود دارد که اساس بازی را تشکیل میدهند

در بازی آنلاین گرپولیس،  چوب بری ، معدن سنگ ، معدن نقره و  مزرعه ، پایه و اساس شهر شما و تولیدکننده منابع میباشند که برای پیشرفت شهر خود به این منابع نیاز دارید.

در این نوشته به معرفی چوب بری و ارائه اطلاعات کامل مربوط به ساخت و ارتقاء آن در بازی آنلاین گرپولیس میپردازیم.

ساختمان چوب بری در بازی آنلاین گرپولیس

برای ساخت نیروی نظامی ، ساخت و ارتقاء ساختمان ها ، یکی از منابع مورد نیاز چوب میباشد. این منبع در چوب بری تولید میشود. در ابتدای بازی باید این ساختمان را بسازید تا بتوانید چوب بدست آورید.

با ارتقاء این ساختمان به سطوح بالاتر ، میزان تولید چوب نیز افزایش پیدا میکند. میتوانید میزان چوب شهر خود را در بالا سمت چپ صفحه ببینید.

چوب در بازی آنلاین گرپولیس

در تصویر بالا میزان منابع را مشاهده میکنید. کنار هر منبع با رنگ زرد نشان داده شده که تا کنون چه میزان از انبار پر شده است. برای اینکه بدانید چه زمانی ظرفیت انبار برای نگهداری هر کدام از این منابع پر میشود ، کافی است به انبار خود مراجعه کنید. با مراجعه به انبار با تصویری مانند تصویر زیر مواجه میشوید که زمان اتمام ظرفیت انبار برای هر کدام از منابع در زیر هر منبع نوشته شده است.

زمان کامل شدن منابع در بازی آنلاین گرپولیس

هرچه سطح چوب بری بالاتر باشد ، میزان تولیدات بیشتر است و در زمان کمتری انبار پر میشود.

با فعال سازی بازرگان ، میتوانید تولید منابع خود را ۳۰ درصد افزایش دهید.

 

در جدول زیر اطلاعات کامل مربوط به ساخت و ارتقاء چوب بری را در بازی آنلاین گرپولیس مشاهده میکنید. در این جدل اطلاعات مربوط به منابع مورد نیاز برای ارتقا به هر سطح ، کل جمعیت مصرف شده برای رسیدن به هر سطح ، جمعیت مورد نیاز برای سطح مورد نظر ، میزان تولید و امتیاز نوشته شده است.

میزان چوب تولیدی در حال حاضر به صورت عادی برای تمامی بازیکنان محاسبه میشود. به زودی قابلیت جدیدی به بازی بازی آنلاین گرپولیس اضاف میشود که جزایر مختلف میزان مختلف تولید منابع دارند.

سطح چوب سنگ نقره جمعیت

جمعیت مصرف شده

(جمعیت مورد نیاز برای این سطح)

چوب تولیدی امتیاز
منفی عادی مثبت
۱ ۳ ۲ ۱ ۱,۰ (+۱,۰) ۸ ۲۲
۲ ۱۰ ۹ ۶ ۲,۴ (+۱,۴) ۱۲ ۲
۳ ۲۱ ۲۰ ۱۵ ۳,۹ (+۱,۵) ۱۸ ۳
۴ ۳۶ ۳۷ ۲۷ ۵,۷ (+۱,۸) ۲۴ ۲
۵ ۵۵ ۵۹ ۴۴ ۷,۵ (+۱,۸) ۳۰ ۳
۶ ۷۸ ۸۶ ۶۴ ۹,۴ (+۱,۹) ۳۷ ۳
۷ ۱۰۵ ۱۱۹ ۸۹ ۱۱,۴ (+۲,۰) ۴۳ ۴
۸ ۱۳۵ ۱۵۸ ۱۱۷ ۱۳,۵ (+۲,۱) ۵۱ ۴
۹ ۱۶۹ ۲۰۲ ۱۵۰ ۱۵,۶ (+۲,۱) ۵۸ ۴
۱۰ ۲۰۷ ۲۵۲ ۱۸۸ ۱۷,۸ (+۲,۲) ۶۶ ۵
۱۱ ۲۴۸ ۳۰۸ ۲۲۹ ۲۰,۰ (+۲,۲) ۷۳ ۵
۱۲ ۲۹۲ ۳۶۹ ۲۷۵ ۲۲,۳ (+۲,۳) ۸۱ ۶
۱۳ ۳۴۰ ۴۳۷ ۳۲۵ ۲۴,۷ (+۲,۴) ۸۹ ۶
۱۴ ۳۹۱ ۵۱۰ ۳۸۰ ۲۷,۱ (+۲,۴) ۹۸ ۷
۱۵ ۴۴۶ ۵۹۰ ۴۴۰ ۲۹,۵ (+۲,۴) ۱۰۶ ۸
۱۶ ۵۰۴ ۶۷۶ ۵۰۳ ۳۲,۰ (+۲,۵) ۱۱۴ ۸
۱۷ ۵۶۶ ۷۶۷ ۵۷۲ ۳۴,۵ (+۲,۵) ۱۲۳ ۹
۱۸ ۶۳۱ ۸۶۵ ۶۴۵ ۳۷,۱ (+۲,۶) ۱۳۲ ۱۰
۱۹ ۶۹۹ ۹۶۹ ۷۲۲ ۳۹,۷ (+۲,۶) ۱۴۱ ۱۱
۲۰ ۷۷۱ ۱۰۷۹ ۸۰۴ ۴۲,۳ (+۲,۶) ۱۳۵ ۱۵۰ ۱۶۵ ۱۳
۲۱ ۸۴۶ ۱۱۹۶ ۸۹۱ ۴۵,۰ (+۲,۷) ۱۴۳ ۱۵۹ ۱۷۵ ۱۳
۲۲ ۹۲۴ ۱۳۱۹ ۹۸۲ ۴۷,۶ (+۲,۶) ۱۵۱ ۱۶۸ ۱۸۵ ۱۵
۲۳ ۱۰۰۵ ۱۴۴۸ ۱۰۷۸ ۵۰,۴ (+۲,۸) ۱۶۰ ۱۷۸ ۱۹۶ ۱۶
۲۴ ۱۰۹۰ ۱۵۸۳ ۱۱۷۹ ۵۳,۱ (+۲,۷) ۱۶۸ ۱۸۷ ۲۰۶ ۱۸
۲۵ ۱۱۷۸ ۱۷۲۵ ۱۲۸۵ ۵۵,۹ (+۲,۸) ۱۷۷ ۱۹۷ ۲۱۷ ۲۰
۲۶ ۱۲۶۹ ۱۸۷۳ ۱۳۹۵ ۵۸,۷ (+۲,۸) ۱۸۵ ۲۰۶ ۲۲۷ ۲۱
۲۷ ۱۳۶۳ ۲۰۲۷ ۱۵۱۰ ۶۱,۵ (+۲,۸) ۱۹۴ ۲۱۶ ۲۳۸ ۲۴
۲۸ ۱۴۶۱ ۲۱۸۸ ۱۶۳۰ ۶۴,۴ (+۲,۹) ۲۰۳ ۲۲۶ ۲۴۹ ۲۶
۲۹ ۱۵۶۱ ۲۳۵۵ ۱۷۵۵ ۶۷,۳ (+۲,۹) ۲۱۲ ۲۳۶ ۲۶۰ ۲۹
۳۰ ۱۶۶۵ ۲۵۲۹ ۱۸۸۴ ۷۰,۲ (+۲,۹) ۲۲۱ ۲۴۶ ۲۷۱ ۳۲
۳۱ ۱۷۷۲ ۲۷۱۰ ۲۰۱۹ ۷۳,۱ (+۲,۹) ۲۳۰ ۲۵۶ ۲۸۲ ۳۵
۳۲ ۱۸۸۳ ۲۸۹۶ ۲۱۵۸ ۷۶,۱ (+۳,۰) ۲۳۹ ۲۶۶ ۲۹۳ ۳۸
۳۳ ۱۹۹۶ ۳۰۹۰ ۲۳۰۲ ۷۹,۱ (+۳,۰) ۲۴۸ ۲۷۶ ۳۰۴ ۴۳
۳۴ ۲۱۱۲ ۳۲۹۰ ۲۴۵۱ ۸۲,۱ (+۳,۰) ۲۵۷ ۲۸۶ ۳۱۵ ۴۶
۳۵ ۲۲۳۲ ۳۴۹۶ ۲۶۰۵ ۸۵,۱ (+۳,۰) ۲۶۷ ۲۹۷ ۳۲۷ ۵۱
۳۶ ۲۳۵۵ ۳۷۰۹ ۲۷۶۳ ۸۸,۲ (+۳,۱) ۲۷۶ ۳۰۷ ۳۳۸ ۵۶
۳۷ ۲۴۸۱ ۳۹۲۹ ۲۹۲۷ ۹۱,۳ (+۳,۱) ۲۸۶ ۳۱۸ ۳۵۰ ۶۲
۳۸ ۲۶۱۰ ۴۱۵۵ ۳۰۹۶ ۹۴,۳ (+۳,۰) ۲۹۵ ۳۲۸ ۳۶۱ ۶۸
۳۹ ۲۷۴۲ ۴۳۸۸ ۳۲۶۹ ۹۷,۵ (+۳,۲) ۳۰۵ ۳۳۹ ۳۷۳ ۷۵
۴۰ ۲۸۷۷ ۴۶۲۸ ۳۴۴۸ ۱۰۰,۶ (+۳,۱) ۳۱۵ ۳۵۰ ۳۸۵ ۸۲