بخش ویکی گرپولیس راه اندازی شد!

بخش ویکی به عنوان راهنمای بازی عمل میکند و برای آشنایی بیشتر با بازی و راهنمایی در بخش های مختلف ، میتوانید به این بخش مراجعه کنید.

همچنین تمامی اطلاعیه ها و اخبار بازی نیز در این بخش قرار میگیرند.