بازی استراتژیک گرپولیس: آشنایی با معدن سنگ در ۳ دقیقه

در بازی استراتژیک گرپولیس ، ساختمان های مختلفی وجود دارد که اساس بازی را تشکیل میدهند

در بازی استراتژیک گرپولیس،  چوب بری ، معدن سنگ ، معدن نقره و  مزرعه ، پایه و اساس شهر شما و تولیدکننده منابع میباشند که برای پیشرفت شهر خود به این منابع نیاز دارید.

در این نوشته به معرفی معدن سنگ و ارائه اطلاعات کامل مربوط به ساخت و ارتقاء آن در بازی استراتژیک گرپولیس میپردازیم.

آشنایی با معدن سنگ در بازی آنلاین گرپولیس

برای ساخت نیروی نظامی ، ساخت و ارتقاء ساختمان ها ، یکی از منابع مورد نیاز سنگ میباشد. این منبع در معدن سنگ تولید میشود. در ابتدای بازی باید این ساختمان را بسازید تا بتوانید سنگ بدست آورید.

با ارتقاء این ساختمان به سطوح بالاتر ، میزان تولید سنگ نیز افزایش پیدا میکند. میتوانید میزان سنگ شهر خود را در بالا سمت چپ صفحه ببینید.

سنگ در بازی استراتژیک گرپولیس

در تصویر بالا میزان منابع را مشاهده میکنید. کنار هر منبع با رنگ زرد نشان داده شده که تا کنون چه میزان از انبار پر شده است. برای اینکه بدانید چه زمانی ظرفیت انبار برای نگهداری هر کدام از این منابع پر میشود ، کافی است به انبار خود مراجعه کنید. با مراجعه به انبار با تصویری مانند تصویر زیر مواجه میشوید که زمان اتمام ظرفیت انبار برای هر کدام از منابع در زیر هر منبع نوشته شده است.

زمان کامل شدن منابع در بازی استراتژیک گرپولیس

هرچه سطح معدن سنگ بالاتر باشد ، میزان تولیدات بیشتر است و در زمان کمتری انبار پر میشود.

با فعال سازی بازرگان ، میتوانید تولید منابع خود را ۳۰ درصد افزایش دهید.

در جدول زیر اطلاعات کامل مربوط به ساخت و ارتقاء معدن سنگ را در بازی استراتژیک گرپولیس مشاهده میکنید. در این جدل اطلاعات مربوط به منابع مورد نیاز برای ارتقا به هر سطح ، کل جمعیت مصرف شده برای رسیدن به هر سطح ، جمعیت مورد نیاز برای سطح مورد نظر ، میزان تولید و امتیاز نوشته شده است.

میزان سنگ تولیدی در حال حاضر به صورت عادی برای تمامی بازیکنان محاسبه میشود. به زودی قابلیت جدیدی به بازی بازی استراتژیک گرپولیس اضاف میشود که جزایر مختلف میزان مختلف تولید منابع دارند.

Level چوب سنگ نفره جمعیت

جمعیت مصرف شده

(جمعیت مورد نیاز برای این سطح)

سنگ تولیدی امتیاز
منفی عادی مثبت
۱ ۱ ۳ ۲ ۱,۰ (+۱,۰) ۸ ۲۲
۲ ۶ ۱۰ ۱۰ ۲,۴ (+۱,۴) ۱۲ ۲
۳ ۱۳ ۲۱ ۲۴ ۳,۹ (+۱,۵) ۱۸ ۳
۴ ۲۴ ۳۶ ۴۴ ۵,۷ (+۱,۸) ۲۴ ۲
۵ ۳۸ ۵۵ ۷۰ ۷,۵ (+۱,۸) ۳۰ ۳
۶ ۵۶ ۷۸ ۱۰۳ ۹,۴ (+۱,۹) ۳۷ ۳
۷ ۷۷ ۱۰۵ ۱۴۳ ۱۱,۴ (+۲,۰) ۴۳ ۴
۸ ۱۰۲ ۱۳۵ ۱۸۹ ۱۳,۵ (+۲,۱) ۵۱ ۴
۹ ۱۳۱ ۱۶۹ ۲۴۲ ۱۵,۶ (+۲,۱) ۵۸ ۴
۱۰ ۱۶۴ ۲۰۷ ۳۰۲ ۱۷,۸ (+۲,۲) ۶۶ ۵
۱۱ ۲۰۰ ۲۴۸ ۳۶۹ ۲۰,۰ (+۲,۲) ۷۳ ۵
۱۲ ۲۴۰ ۲۹۲ ۴۴۳ ۲۲,۳ (+۲,۳) ۸۱ ۶
۱۳ ۲۸۴ ۳۴۰ ۵۲۴ ۲۴,۷ (+۲,۴) ۸۹ ۶
۱۴ ۳۳۲ ۳۹۱ ۶۱۲ ۲۷,۱ (+۲,۴) ۹۸ ۷
۱۵ ۳۸۳ ۴۴۶ ۷۰۸ ۲۹,۵ (+۲,۴) ۱۰۶ ۸
۱۶ ۴۳۹ ۵۰۴ ۸۱۱ ۳۲,۰ (+۲,۵) ۱۱۴ ۸
۱۷ ۴۹۹ ۵۶۶ ۹۲۱ ۳۴,۵ (+۲,۵) ۱۲۳ ۹
۱۸ ۵۶۲ ۶۳۱ ۱۰۳۸ ۳۷,۱ (+۲,۶) ۱۳۲ ۱۰
۱۹ ۶۳۰ ۶۹۹ ۱۱۶۳ ۳۹,۷ (+۲,۶) ۱۴۱ ۱۱
۲۰ ۷۰۲ ۷۷۱ ۱۲۹۵ ۴۲,۳ (+۲,۶) ۱۳۵ ۱۵۰ ۱۶۵ ۱۳
۲۱ ۷۷۷ ۸۴۶ ۱۴۳۵ ۴۵,۰ (+۲,۷) ۱۴۳ ۱۵۹ ۱۷۵ ۱۳
۲۲ ۸۵۷ ۹۲۴ ۱۵۸۲ ۴۷,۶ (+۲,۶) ۱۵۱ ۱۶۸ ۱۸۵ ۱۵
۲۳ ۹۴۱ ۱۰۰۵ ۱۷۳۷ ۵۰,۴ (+۲,۸) ۱۶۰ ۱۷۸ ۱۹۶ ۱۶
۲۴ ۱۰۲۹ ۱۰۹۰ ۱۹۰۰ ۵۳,۱ (+۲,۷) ۱۶۸ ۱۸۷ ۲۰۶ ۱۸
۲۵ ۱۱۲۱ ۱۱۷۸ ۲۰۷۰ ۵۵,۹ (+۲,۸) ۱۷۷ ۱۹۷ ۲۱۷ ۲۰
۲۶ ۱۲۱۷ ۱۲۶۹ ۲۲۴۷ ۵۸,۷ (+۲,۸) ۱۸۵ ۲۰۶ ۲۲۷ ۲۱
۲۷ ۱۳۱۸ ۱۳۶۳ ۲۴۳۳ ۶۱,۵ (+۲,۸) ۱۹۴ ۲۱۶ ۲۳۸ ۲۴
۲۸ ۱۴۲۲ ۱۴۶۱ ۲۶۲۶ ۶۴,۴ (+۲,۹) ۲۰۳ ۲۲۶ ۲۴۹ ۲۶
۲۹ ۱۵۳۱ ۱۵۶۱ ۲۸۲۶ ۶۷,۳ (+۲,۹) ۲۱۲ ۲۳۶ ۲۶۰ ۲۹
۳۰ ۱۶۴۴ ۱۶۶۵ ۳۰۳۵ ۷۰,۲ (+۲,۹) ۲۲۱ ۲۴۶ ۲۷۱ ۳۲
۳۱ ۱۷۶۱ ۱۷۷۲ ۳۲۵۱ ۷۳,۱ (+۲,۹) ۲۳۰ ۲۵۶ ۲۸۲ ۳۵
۳۲ ۱۸۸۳ ۱۸۸۳ ۳۴۷۶ ۷۶,۱ (+۳,۰) ۲۳۹ ۲۶۶ ۲۹۳ ۳۸
۳۳ ۲۰۰۸ ۱۹۹۶ ۳۷۰۸ ۷۹,۱ (+۳,۰) ۲۴۸ ۲۷۶ ۳۰۴ ۴۳
۳۴ ۲۱۳۸ ۲۱۱۲ ۳۹۴۷ ۸۲,۱ (+۳,۰) ۲۵۷ ۲۸۶ ۳۱۵ ۴۶
۳۵ ۲۲۷۲ ۲۲۳۲ ۴۱۹۵ ۸۵,۱ (+۳,۰) ۲۶۷ ۲۹۷ ۳۲۷ ۵۱
۳۶ ۲۴۱۱ ۲۳۵۵ ۴۴۵۱ ۸۸,۲ (+۳,۱) ۲۷۶ ۳۰۷ ۳۳۸ ۵۶
۳۷ ۲۵۵۶ ۲۴۸۲ ۴۷۱۴ ۹۱,۳ (+۳,۱) ۲۸۶ ۳۱۸ ۳۵۰ ۶۲
۳۸ ۲۷۰۱ ۲۶۱۰ ۴۹۸۶ ۹۴,۳ (+۳,۰) ۲۹۵ ۳۲۸ ۳۶۱ ۶۸
۳۹ ۲۷۴۲ ۴۳۸۸ ۵۲۶۶ ۹۷,۵ (+۳,۲) ۳۰۵ ۳۳۹ ۳۷۳ ۷۵
۴۰ ۲۸۷۷ ۴۶۲۸ ۵۵۵۳ ۱۰۰,۶ (+۳,۱) ۳۱۵ ۳۵۰ ۳۸۵ ۸۲