آشنایی با معدن نقره در بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس تنها در ۳ دقیقه

در بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس ، ساختمان های مختلفی وجود دارد که اساس بازی را تشکیل میدهند

در بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس،  چوب بری ، معدن سنگ ، معدن نقره و  مزرعه ، پایه و اساس شهر شما و تولیدکننده منابع میباشند که برای پیشرفت شهر خود به این منابع نیاز دارید.

در این نوشته به معرفی معدن نقره و ارائه اطلاعات کامل مربوط به ساخت و ارتقاء آن در بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس میپردازیم.

معدن نقره در بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس

برای ساخت نیروی نظامی ، ساخت و ارتقاء ساختمان ها ، یکی از منابع مورد نیاز نقره  میباشد. این منبع در معدن نقره  تولید میشود. در ابتدای بازی باید این ساختمان را بسازید تا بتوانید نقره بدست آورید.

با ارتقاء این ساختمان به سطوح بالاتر ، میزان تولید نقره نیز افزایش پیدا میکند. میتوانید میزان نقره شهر خود را در بالا سمت چپ صفحه ببینید.

سنگ در بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس

در تصویر بالا میزان منابع را مشاهده میکنید. کنار هر منبع با رنگ زرد نشان داده شده که تا کنون چه میزان از انبار پر شده است. برای اینکه بدانید چه زمانی ظرفیت انبار برای نگهداری هر کدام از این منابع پر میشود ، کافی است به انبار خود مراجعه کنید. با مراجعه به انبار با تصویری مانند تصویر زیر مواجه میشوید که زمان اتمام ظرفیت انبار برای هر کدام از منابع در زیر هر منبع نوشته شده است.

زمان کامل شدن منابع در بازی استراتژیک گرپولیس

هرچه سطح معدن نقره بالاتر باشد ، میزان تولیدات بیشتر است و در زمان کمتری انبار پر میشود.

با فعال سازی بازرگان ، میتوانید تولید منابع خود را ۳۰ درصد افزایش دهید.

در جدول زیر اطلاعات کامل مربوط به ساخت و ارتقاء معدن نقره را در بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس مشاهده میکنید. در این جدل اطلاعات مربوط به منابع مورد نیاز برای ارتقا به هر سطح ، کل جمعیت مصرف شده برای رسیدن به هر سطح ، جمعیت مورد نیاز برای سطح مورد نظر ، میزان تولید و امتیاز نوشته شده است.

میزان نقره تولیدی در حال حاضر به صورت عادی برای تمامی بازیکنان محاسبه میشود. به زودی قابلیت جدیدی به بازی بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس اضاف میشود که جزایر مختلف میزان مختلف تولید منابع دارند.

 

 

سطح چوب سنگ نقره جمعیت

جمعیت مصرف شده

(جمعیت مورد نیاز برای این سطح)

نقره تولیدی امتیاز
منفی عادی مثبت

۱

۵ ۲ ۴ ۱,۰ (+۱,۰) ۸ ۲۲
۲ ۱۹ ۸ ۱۴ ۲,۴ (+۱,۴) ۱۲ ۲
۳ ۴۰ ۱۸ ۲۹ ۳,۹ (+۱,۵) ۱۸ ۳
۴ ۷۰ ۳۲ ۴۹ ۵,۷ (+۱,۸) ۲۴ ۲
۵ ۱۰۶ ۵۰ ۷۲ ۷,۵ (+۱,۸) ۳۰ ۳
۶ ۱۵۰ ۷۲ ۱۰۱ ۹,۴ (+۱,۹) ۳۷ ۳
۷ ۲۰۲ ۹۸ ۱۳۳ ۱۱,۴ (+۲,۰) ۴۳ ۴
۸ ۲۶۰ ۱۲۸ ۱۶۹ ۱۳,۵ (+۲,۱) ۵۱ ۴
۹ ۳۲۵ ۱۶۲ ۲۰۹ ۱۵,۶ (+۲,۱) ۵۸ ۴
۱۰ ۳۹۷ ۲۰۰ ۲۵۲ ۱۷,۸ (+۲,۲) ۶۶ ۵
۱۱ ۴۷۶ ۲۴۲ ۳۰۰ ۲۰,۰ (+۲,۲) ۷۳ ۵
۱۲ ۵۶۲ ۲۸۸ ۳۵۰ ۲۲,۳ (+۲,۳) ۸۱ ۶
۱۳ ۶۵۴ ۳۳۸ ۴۰۵ ۲۴,۷ (+۲,۴) ۸۹ ۶
۱۴ ۷۵۳ ۳۹۲ ۴۶۲ ۲۷,۱ (+۲,۴) ۹۸ ۷
۱۵ ۸۵۸ ۴۵۰ ۵۲۴ ۲۹,۵ (+۲,۴) ۱۰۶ ۸
۱۶ ۹۷۰ ۵۱۲ ۵۸۸ ۳۲,۰ (+۲,۵) ۱۱۴ ۸
۱۷ ۱۰۸۸ ۵۷۸ ۶۵۶ ۳۴,۵ (+۲,۵) ۱۲۳ ۹
۱۸ ۱۲۱۳ ۶۴۸ ۷۲۷ ۳۷,۱ (+۲,۶) ۱۳۲ ۱۰
۱۹ ۱۳۴۵ ۷۲۲ ۸۰۱ ۳۹,۷ (+۲,۶) ۱۴۱ ۱۱
۲۰ ۱۴۸۲ ۸۰۰ ۸۷۹ ۴۲,۳ (+۲,۶) ۱۴۶ ۱۵۰ ۱۶۵ ۱۳
۲۱ ۱۶۲۶ ۸۸۲ ۹۶۰ ۴۵,۰ (+۲,۷) ۱۵۳ ۱۵۹ ۱۶۵ ۱۳
۲۲ ۱۷۷۷ ۹۶۸ ۱۰۴۳ ۴۷,۶ (+۲,۶) ۱۵۹ ۱۶۸ ۱۷۷ ۱۵
۲۳ ۱۹۳۳ ۱۰۵۸ ۱۱۳۰ ۵۰,۴ (+۲,۸) ۱۶۵ ۱۷۸ ۱۹۰ ۱۶
۲۴ ۲۰۹۶ ۱۱۵۲ ۱۲۲۰ ۵۳,۱ (+۲,۷) ۱۷۱ ۱۸۷ ۲۰۲ ۱۸
۲۵ ۲۲۶۵ ۱۲۵۰ ۱۳۱۳ ۵۵,۹ (+۲,۸) ۱۷۷ ۱۹۷ ۲۱۵ ۲۰
۲۶ ۲۴۴۰ ۱۳۵۲ ۱۴۰۹ ۵۸,۷ (+۲,۸) ۱۸۴ ۲۰۶ ۲۲۸ ۲۱
۲۷ ۲۶۲۲ ۱۴۵۸ ۱۵۰۸ ۶۱,۵ (+۲,۸) ۱۹۰ ۲۱۶ ۲۴۱ ۲۴
۲۸ ۲۸۰۹ ۱۵۶۸ ۱۶۱۰ ۶۴,۴ (+۲,۹) ۱۹۶ ۲۲۶ ۲۵۵ ۲۶
۲۹ ۳۰۰۳ ۱۶۸۲ ۱۷۱۵ ۶۷,۳ (+۲,۹) ۲۰۳ ۲۳۶ ۲۶۸ ۲۹
۳۰ ۳۲۰۳ ۱۸۰۰ ۱۸۲۳ ۷۰,۲ (+۲,۹) ۲۰۹ ۲۴۶ ۲۸۲ ۳۲
۳۱ ۳۴۰۸ ۱۹۲۲ ۱۹۳۴ ۷۳,۱ (+۲,۹) ۲۱۵ ۲۵۶ ۲۹۶ ۳۵
۳۲ ۳۶۲۰ ۲۰۴۸ ۲۰۴۸ ۷۶,۱ (+۳,۰) ۲۲۲ ۲۶۶ ۳۱۰ ۳۸
۳۳ ۳۸۳۸ ۲۱۷۸ ۲۱۶۵ ۷۹,۱ (+۳,۰) ۲۲۸ ۲۷۶ ۳۲۴ ۴۳
۳۴ ۴۰۶۲ ۲۳۱۲ ۲۲۸۴ ۸۲,۱ (+۳,۰) ۲۳۵ ۲۸۶ ۳۳۸ ۴۶
۳۵ ۴۲۹۲ ۲۴۵۰ ۲۴۰۶ ۸۵,۱ (+۳,۰) ۲۴۲ ۲۹۷ ۳۵۲ ۵۱
۳۶ ۴۵۲۸ ۲۵۹۲ ۲۵۳۲ ۸۸,۲ (+۳,۱) ۲۴۸ ۳۰۷ ۳۶۷ ۵۶
۳۷ ۴۷۷۰ ۲۷۳۸ ۲۶۶۰ ۹۱,۳ (+۳,۱) ۲۵۵ ۳۱۸ ۳۸۱ ۶۲
۳۸ ۵۰۱۸ ۲۸۸۸ ۲۷۹۰ ۹۴,۳ (+۳,۰) ۲۶۱ ۳۲۸ ۳۹۶ ۶۸
۳۹ ۵۲۷۲ ۳۰۴۲ ۲۹۲۴ ۹۷,۵ (+۳,۲) ۲۶۸ ۳۳۹ ۴۱۱ ۷۵
۴۰ ۵۵۳۲ ۳۲۰۰ ۳۰۶۰ ۱۰۰,۶ (+۳,۱) ۲۷۵ ۳۵۰ ۴۲۶ ۸۲