آخرین سطح ساختمان ها

سطح نهایی ساختمان ها فرق میکند. در زیر تمامی این موارد را لیست خواهیم کرد.
مزرعه: 45
چوب بری: 40
معدن سنگ: 40
معدن نقره : 40
غار: 10
سنا: 25
آکادمی: 36
سربازخانه: 30
غار: 10
دیوار: ۲۵
بندرگاه: 30
بازار: 30
معبد: 30
انبار: 35

و ساختمان های ویژه ، همگی فقط یک سطح (سطح 1) دارند.