انبار

منابع شهر شما در انبار ذخیره میشوند. هرچه سطح انبار بالاتر باشد ، منابع بیشتری را میتوانید ذخیره کنید.

 

هدف

انبار در شهر شما میزان مشخصی از منابع را ذخیره میکند. این منابع میتوانند برای استفاده در ساخت و ساز، تربیت نیروها و هر جای دیگری که مایل باشید ، مورد استفاده قرار گیرند. هرچه سطح انبار بالاتر باشد ، منابع بیشتری میتوانید ذخیره کنید.

هر سطح از انبار به شما اجازه میدهد تا میزان مشخصی از هر منبع را ذخیره کنید. میزان ذخیره سازی فعلی انبار خود را میتوانید با مراجعه به انبار بفهمید. همچنین هر سطح از انبار ، میزان مشخصی را برای پنهان سازی منابع دارد تا در مواقعی که مورد حمله دشمن قرار میگیرید ، منابع کمتری از شهر شما غارت شوند. هرچه سطح انبار بالاتر باشد ، منابع بیشتری میتوانند پنهان شوند ( 100 از هر منبع به ازای هر سطح از انبار).

 

پیش نیازها

انبار از ابتدای بازی قابل دسترسی است.

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح انبار 35 میباشد. ظاهر انبار با توجه به سطح آن تغییر میکند.

سطح 1 تا 9 سطح 10 تا 19 سطح 20 تا 29 سطح 30 +
Warehouse1.png Warehouse2.png Warehouse3.png 132px-Warehouse4.png

 

گسترش ساختمان

 سطح Wood.png Stone.png Silver.png Pop.png  ظرفیت ذخیره سازی  ظرفیت پنهان سازی  امتیازها
1 300 100 15 (+15)
2 100 158 47 0 711 200 17 (+2)
3 186 292 93 0 1185 300 19 (+2)
4 288 452 150 0 1706 400 22 (+3)
5 404 635 217 0 2267 500 25 (+3)
6 533 838 294 0 2862 600 29 (+4)
7 674 1059 379 0 3487 700 33 (+4)
8 826 1297 473 0 4140 800 37 (+4)
9 987 1552 576 0 4818 900 42 (+5)
10 1159 1821 686 0 5518 1000 48 (+6)
11 1340 2105 803 0 6241 1100 55 (+7)
12 1529 2403 928 0 6984 1200 63 (+8)
13 1727 2714 1060 0 7746 1300 71 (+8)
14 1933 3037 1199 0 8526 1400 81 (+10)
15 2146 3373 1344 0 9324 1500 93 (+12)
16 2368 3721 1496 0 10138 1600 106 (+13)
17 2596 4080 1654 0 10969 1700 121 (+15)
18 2832 4450 1819 0 11815 1800 137 (+16)
19 3074 4831 1990 0 12675 1900 157 (+20)
20 3324 5223 2167 0 13550 2000 179 (+22)
21 3580 5625 2349 0 14439 2100 204 (+25)
22 3842 6037 2538 0 15341 2200 232 (+28)
23 4110 6459 2732 0 16257 2300 265 (+33)
24 4385 6891 2933 0 17185 2400 302 (+37)
25 4666 7332 3138 0 18125 2500 344 (+42)
26 4953 7783 3349 0 19077 2600 392 (+48)
27 5245 8242 3566 0 20041 2700 447 (+55)
28 5543 8710 3788 0 21016 2800 510 (+63)
29 5847 9188 4015 0 22003 2900 581 (+71)
30 6156 9674 4247 0 23000 3000 662 (+81)
31 6470 10168 4485 0 24008 3100 755 (+93)
32 6790 10671 4728 0 25026 3200 861 (+106)
33 7116 11182 4975 0 26055 3300 981 (+120)
34 7446 11701 5228 0 27093 3400 1,119 (+138)
35 7781 12228 5486 0 28100 3500 1,275 (+156)