بندرگاه

هدف

بندرگاه جایی است که شما نیروی دریایی خود را میسازید.شما میتوانید کشتی های حمل و نقل و جنگی ، هر دو را در این قسمت بسازید. سرعت ساخت کشتی ها بستگی به سطح بندرگاه دارد. هرچه سطح بندرگاه بالاتر باشد ، ساخت کشتی ها سریع تر به اتمام میرسد.

همچنین با ساخت بندرگاه تاجر فنیقی به شهر شما سر خواهد زد و موارد مختلف رو میتونید از این تاجر خریداری کنید. اطلاعات مربوط به زمان رسیدن تاجر فنیقی و ترک شهر رو میتونید در این ساختمان مشاهده کنید.

 

پیش نیازها

سنا سطح 14

چوب بری سطح 15

معدن نقره سطح 10

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح : 30

سطح 1 تا 7 سطح 8 تا 15 سطح 16 تا 30
Stage 1 Stage 2‎ Stage 3‎

 

بندرگاه با کشتی تسخیرکننده
Stage 1

 

گسترش ساختمان

 سطح Wood.png Stone.png Iron.png Pop.png

کل جمعیت مصرف شده

(جمعیت مورد نیاز برای این سطح)

Time.png  زمان ساخت کشتی ها  امتیازها
1 400 200 100 4 (+4) 0:17:37 100.0% 66 (+66)
2 746 394 214 8 (+4) 0:37:45 99.0% 73 (+7)
3 1075 587 335 12 (+4) 0:59:00 97.9% 80 (+7)
4 1393 775 459 16 (+4) 1:20:57 96.7% 88 (+8)
5 1703 968 587 20 (+4) 1:43:29 95.4% 97 (+9)
6 2006 1158 718 24 (+4) 2:06:27 94.1% 106 (+9)
7 2305 1347 850 28 (+4) 2:29:50 92.8% 117 (+11)
8 2599 1535 985 32 (+4) 2:53:32 91.5% 129 (+12)
9 2890 1723 1121 36 (+4) 3:17:32 90.1% 141 (+12)
10 3177 1910 1259 40 (+4) 3:41:49 88.8% 156 (+15)
11 3462 2097 1398 44 (+4) 4:06:20 87.4% 171 (+15)
12 3744 2284 1539 48 (+4) 4:31:05 86.0% 188 (+17)
13 4024 2470 1680 52 (+4) 4:56:02 84.6% 207 (+19)
14 4301 2656 1823 56 (+4) 5:21:10 83.2% 228 (+21)
15 4577 2842 1967 60 (+4) 5:46:30 81.8% 251 (+23)
16 4850 3027 2111 64 (+4) 6:11:59 80.3% 276 (+25)
17 5122 3213 2257 68 (+4) 6:37:38 78.9% 303 (+27)
18 5393 3398 2403 72 (+4) 7:03:27 77.4% 334 (+31)
19 5662 3583 2551 76 (+4) 7:29:24 76.0% 367 (+33)
20 5929 3767 2699 80 (+4) 7:55:28 74.5% 404 (+37)
21 6195 3952 2847 84 (+4) 8:21:42 444 (+40)
22 6460 4136 2997 88 (+4) 8:48:02 71.5% 488 (+44)
23 6724 4320 3147 92 (+4) 9:14:30 70.0% 537 (+49)
24 6986 4504 3298 96 (+4) 9:41:05 591 (+54)
25 7248 4688 3449 100 (+4) 10:07:46 67.0% 650 (+59)
26 7508 4872 3601 104 (+4) 10:34:34 715 (+65)
27 7768 5056 3754 108 (+4) 11:01:28 64.0% 787 (+72)
28 8026 5239 3907 112 (+4) 11:28:27 61.7% 865 (+78)
29 8284 5422 4061 116 (+4) 11:55:33 60.9% 952 (+87)
30 8540 5605 4215 120 (+4) 12:22:44 59.4% 1047 (+95)