تئاتر

هدف

با ساخت ساختمان تئاتر ، میتوانید نمایش های بزرگ را برای مردم شهر خود به اجرا بگذارید و امتیاز فرهنگی شهر خود را افزایش دهید و امتیاز فرهنگی مورد نیاز را برای تسخیر بدست آورید.

 

پیش نیازها

سنا سطح ۲۴

چوب بری سطح 35

معدن نقره سطح 32

بندرگاه سطح 5

آکادمی سطح 5

نداشتن ساختمان های : گرمابه ، کتابخانه یا فانوس دریایی

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح : 1

در حالت عادی هنگام اجرای نمایش
Stage 1 Stage 2‎|

 

 سطح  امتیازها هزینه زمان ساختBuilding Time
Wood Stone Silver Population
1 500 8000 8000 8000 60 4:13:08