تجارتخانه

هدف

با ایجاد این ساختمان ابزار حمل و نقل سریع تر کالاها فراهم میشود و سرعت تاجران 30 درصد افزایش پیدا میکند.

 

پیش نیازها
سنا سطح 21
بازار سطح 15
معبد سطح 5
نداشتن ساختمان های : تندیس ، مجسمه سلاطین ، قلعه

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح : 1

 سطح  امتیاز هزینه زمان ساختBuilding Time
Wood Stone Silver Population
1 500 10500 7000 6500 60 3:58:07