تغییر رمز عبور

برای تغییر رمز عبور به بخش تنظیمات(علامت چرخ دنده) در بالا سمت چپ صفحه بازی مراجعه کنید و رمز عبور خود را تغییر دهید.