تغییر شکل ساختمان ها در دید شهر

ساختمان ها در سطح های مختلفی تغییر شکل میدهند.

معمولا هر کدام از ساختمان ها تا رسیدن به سطح آخر 4 بار تغییر شکل میدهند.