حمایت از تازه واردین

در بازی آنلاین گرپولیس برای اینکه یک بازیکنان جدید بتوانند در روزهای ابتدایی ثبت‌نام، بدون دغدغه رشد کنند و مورد حمله سایر بازیکن‌ها قرار نگیرند، از آنها حمایت می‌شود.

مدت محافظت از تازه واردین 7 روز میباشد.

نکته:​ زمانی که بازیکنان تحت حمایت از تازه واردین باشند، امکان هیچ‌گونه لشکرکشی به بازیکن تازه وارد وجود ندارد.