غار

هدف

در غار جاسوسان شما برای جاسوسی از شهرها آماده میشوند. این جاسوسان برای خدمات خود از شما سکه نقره دریافت میکنند. این سکه هارا میتوانید در همین ساختمان ذخیره کنید تا در زمان مورد نیاز از آنها استفاده کنید.تا قبل از رسیدن غار به سطح آخر ، شما در ذخیره سازی سکه نقره محدودیت دارید اما وقتی غار به سطح آخر خود رسید ، دیگر محدودیتی در ذخیره سکه نقره نیست.

 

پیش نیازها

سنا سطح 10

انبار سطح 7

بازار سطح 4

 

مواردی که باید در مورد غار بدانید

غار محل تجمع جاسوسان شما میباشد.

در جاسوسی شما میتوانید بفهمید که یک بازیکن در شهر خود چه نیروهایی دارد و سطح ساختمان ها چقدر است تا بتوانید برای یک حمله موفق برنامه ریزی کنید.

وقتی جاسوسی موفق خواهد شد که میزان سکه جاسوس شما از میزان سکه جاسوس دشمن بیشتر باشد.  همچنین هرچه سطح غار بیشتر باشد ، جاسوسی از شهر سخت تر میشود.

 

گسترش ساختمان

آخرین سطح : 10

 

  سطح Wood.png Stone.png Iron.png Pop.png

کل جمعیت مصرف شده

(جمعیت مورد نیاز برای این سطح)

ماکسیمم میزان سکه نقره

قابل ذخیره

 زمان ساخت  امتیازها
1 200 400 700 3,0 (+3,0) 1000 0:06:03 60
2 492 800 1306 4,2 (+1,2) 2000 0:16:12 72 (+12)
3 834 1200 1882 5,2 (+1,0) 3000 0:29:14 86 (+14)
4 1213 1600 2438 6,0 (+0,8) 4000 0:52:09 104 (+18)
5 1621 2000 2980 6,7 (+0,7) 5000 1:12:11 124 (+20)
6 2054 2400 3511 7,3 (+0,6) 6000 1:34:20 149 (+25)
7 2510 2800 4034 7,9 (+0,6) 7000 1:57:48 179 (+30)
8 2986 3200 4549 8,5 (+0,6) 8000 2:23:06 205 (+36)
9 3480 3600 5057 9,0 (+0,5) 9000 2:49:52 248 (+43)
10 3991 4000 5560 9,5 (+0,5) 3:18:01 300 (+52)