فانوس دریایی

هدف

فانوس دریایی الکساندرا یکی از 7 عجایب جهان به شما میرود. با ساخت یک نسخه کوچکتر در کنار بندرگاه ، سرعت نیروی دریایی 15 درصد افزایش می یابد.

 

پیش نیازها

سنا سطح 24
بندرگاه سطح 20
آکادمی سطح 5
نداشتن ساختمان های : تئاتر ، گرمابه ، کتابخانه

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح : 1

 

 سطح  امتیاز هزینه زمان ساختBuilding Time
Wood Stone Silver Population
1 500 6000 10000 8000 60 3:58:07