مزرعه

غذا نیاز اولیه مردم شهر میباشد. افزایش غذا باعث میشود جمعیت شهر شما بیشتر شود.

مزرعه غذای مردم شهر شما را تامین میکند. هرچه سطح مزرعه بالاتر باشد ، غذای بیشتری تولید میشود و شهر شما ظرفیت نگهداری مردم بیشتری را خواهد داشت. مزرعه یکی از مهم ترین ساختمان ها در گسترش شهر شما میباشد.

 

هدف

هدف مزرعه تولید غذا برای تامین نیازهای غذایی مردمان شهر شما میباشد. هرچه سطح مزرعه بالاتر باشد ، غذای بیشتری تولید میشود و مردمان بیشتری خواهید داشت.

همچنین مزرعه مکانی است که میتوانید مردم شهر خود را سرباز کنید، مردمی که برای مدت زمان موقت دست از کار میکشند تا از شهر شما در زمان نیاز محافظت کنند.

 

جمعیت

میزان مردم شهر شما با جمعیت تعریف میشود. شما میتوانید جمعیت فعلی خود را در مزرعه و همچنین در بالا سمت چپ صفحه ببینید.

جمعیت

 

پیش نیازها

مزرعه از ابتدای بازی قابل دسترسی است.

 

سطوح ساختمان

بالاترین سطح مزرعه 45 میباشد. ظاهر مزرعه با افزایش سطح آن تغییر میکند.

 

 سطح 1 – 13  سطح 14 – 27  سطح 28 – 40
Farm1.png Farm2.png Farm3.png
 سطح 41 – 44  سطح 45
Farm40.png Farm45.png

 

مزرعه منبع بزرگ و مهم بدست آوری جمعیت میباشد ( همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است). اما ممکن است گاهی اوقات جمعیت اضاف شده تغییر کند ، به عنوان مثال با بازرگان ۲۵ درصد تولید منابع شما از جمله جمعیت افزایش پیدا میکند. همچنین ساخت ساختمان ویژه گرمابه به شما 10% جمعیت بیشتری میدهد. تحقیق گاو آهن در آکادمی نیز ۲۰۰ نفر به جمعیت شما اضاف میکند.

 

 

سطح Wood.png Stone.png Silver.png Pop.png *زمان ساخت
(با سنا سطح 1)
ماکسیمم جمعیت (جمعیت اضاف شده در این سطح) امتیازها
1 14 (+14) 17
2 29 20 5 0:06:10 38 (+24) 2
3 62 47 14 0:13:20 69 (+31) 2
4 107 83 28 0:23:44 105 (+36) 3
5 162 131 48 0:38:10 145 (+40) 3
6 228 190 74 0:57:50 189 (+44) 3
7 304 260 107 1:24:32 237 (+49) 4
8 391 341 147 2:01:14 288 (+51) 4
9 487 433 195 2:52:50 342 (+64) 5
10 593 536 251 4:08:04 399 (+57) 5
11 709 650 316 4:51:42 458 (+57) 6
12 834 776 389 5:38:14 520 (+62) 6
13 969 913 471 6:27:30 584 (+64) 7
14 1113 1061 563 7:19:32 651 (+77) 8
15 1266 1220 665 8:14:16 720 (+69) 9
16 1428 1391 776 9:11:34 790 (+70) 10
17 1600 1573 898 10:11:26 863 (+73) 11
18 1780 1776 1030 11:13:52 938 (+75) 12
19 1970 1972 1172 12:18:44 1015 (+77) 14
20 2168 2188 1326 13:26:00 1094 (+79) 16
21 2350 2391 1475 14:45:36 1174 (+80) 18
22 2591 2655 1667 15:47:52 1257 (+83) 20
23 2815 2906 1854 17:02:12 1341 (+84) 22
24 3290 3442 2265 18:18:56 1426 (+85) 25
25 2961 3097 2038 19:37:56 1514 (+88) 28
26 3186 3354 2239 20:59:10 1602 (+88) 31
27 3800 4024 2724 22:22:34 1693 (+91) 35
28 4067 4331 2972 23:48:08 1785 (+92) 39
29 4299 4605 3201 25:16:02 1878 (+93) 44
30 4627 4983 3508 26:45:56 1973 (+95) 49
31 4920 5326 3795 28:17:58 2070 (+97) 55
32 5168 5623 4055 29:52:12 2168 (+98) 62
33 5530 6047 4410 31:20:02 2267 (+99) 69
34 5847 6425 4738 33:06:40 2368 (+101) 77
35 6137 6814 5079 34:47:02 2470 (+102) 87
36 6442 7142 5379 36:29:30 2573 (+103) 97
37 6849 7628 5803 38:13:50 2678 (+105) 109
38 7199 8052 6187 40:00:16 2784 (+106) 122
39 7558 8489 6585 41:48:58 2891 (+107) 136
40 7924 8936 6998 43:38:54 3000 (+109) 153
41 8298 9396 7425 45:31:04 3109 (+109) 167
42 8681 9867 7867 47:25:16 3220 (+111) 188
43 9071 10349 8324 49:21:24 3332 (+112) 210
44 9470 10844 8796 51:19:28 3446 (+114) 235
45 9876 11350 9283 53:19:24 3560 (+114) 235