معدن سنگ

در معدن سنگ، کارگران شما سنگ مخصوص برای گسترش شهر شما را تولید میکنند. هرچه سطح معدن سنگ بالاتر باشد ، سنگ بیشتری در ساعت تولید میشود.

 

هدف

معدن سنگ کلید تولید سنگ در شهر شماست.معدن سنگ حتی هنگامی که آفلاین هستید به تولید سنگ میپردازد که میتوانید از آن در ساخت و ارتقا ساختمان ها ، ساخت نیروی زمینی و دریایی و تحقیقات آکادمی استفاده کنید. هرچه سطح معدن سنگ بالاتر باشد ، سنگ بیشتری در ساعت تولید میشود.

 

پیش نیاز ها

بدون پیش نیاز ، معدن سنگ از ابتدای بازی برای شما قابل دسترسی است.

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح معدن سنگ 40 میباشد. شکل معدن سنگ با توجه به سطح آن تغییر پیدا میکند.

 

سطح 1-13 سطح 14-27 سطح 28-40
Quarry1.png Quarry2.png Quarry3.png

 

معدن سنگ منبع بزرگ و مهم بدست آوری سنگ میباشد ( همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است). اما ممکن است گاهی اوقات میزان سنگ خارج شده تغییر کند ، به عنوان مثال با بازرگان ۲۵ درصد تولید منابع شما از جمله سنگ افزایش پیدا میکند. همچنین هر جزیره 10٪ سنگ بیشتر یا کمتر تولید میکند. این تاثیرگذاری از سطح ۲۰ به بعد اعمال میشود ( این ویژگی به زودی به بازی اضاف میشود).

 

سطح Wood Cost Stone Cost Silver Cost Pop.png

جمعیت مصرف شده

(جمعیت مورد نیاز برای این سطح)

سنگ خروجی امتیازها
Stoneneg.png Stoneneg.png Stoneneg.png
1 1 3 2 1,0 (+1,0) 8 22
2 6 10 10 2,4 (+1,4) 12 2
3 13 21 24 3,9 (+1,5) 18 3
4 24 36 44 5,7 (+1,8) 24 2
5 38 55 70 7,5 (+1,8) 30 3
6 56 78 103 9,4 (+1,9) 37 3
7 77 105 143 11,4 (+2,0) 43 4
8 102 135 189 13,5 (+2,1) 51 4
9 131 169 242 15,6 (+2,1) 58 4
10 164 207 302 17,8 (+2,2) 66 5
11 200 248 369 20,0 (+2,2) 73 5
12 240 292 443 22,3 (+2,3) 81 6
13 284 340 524 24,7 (+2,4) 89 6
14 332 391 612 27,1 (+2,4) 98 7
15 383 446 708 29,5 (+2,4) 106 8
16 439 504 811 32,0 (+2,5) 114 8
17 499 566 921 34,5 (+2,5) 123 9
18 562 631 1038 37,1 (+2,6) 132 10
19 630 699 1163 39,7 (+2,6) 141 11
20 702 771 1295 42,3 (+2,6) 135 150 165 13
21 777 846 1435 45,0 (+2,7) 143 159 175 13
22 857 924 1582 47,6 (+2,6) 151 168 185 15
23 941 1005 1737 50,4 (+2,8) 160 178 196 16
24 1029 1090 1900 53,1 (+2,7) 168 187 206 18
25 1121 1178 2070 55,9 (+2,8) 177 197 217 20
26 1217 1269 2247 58,7 (+2,8) 185 206 227 21
27 1318 1363 2433 61,5 (+2,8) 194 216 238 24
28 1422 1461 2626 64,4 (+2,9) 203 226 249 26
29 1531 1561 2826 67,3 (+2,9) 212 236 260 29
30 1644 1665 3035 70,2 (+2,9) 221 246 271 32
31 1761 1772 3251 73,1 (+2,9) 230 256 282 35
32 1883 1883 3476 76,1 (+3,0) 239 266 293 38
33 2008 1996 3708 79,1 (+3,0) 248 276 304 43
34 2138 2112 3947 82,1 (+3,0) 257 286 315 46
35 2272 2232 4195 85,1 (+3,0) 267 297 327 51
36 2411 2355 4451 88,2 (+3,1) 276 307 338 56
37 2556 2482 4714 91,3 (+3,1) 286 318 350 62
38 2701 2610 4986 94,3 (+3,0) 295 328 361 68
39 2742 4388 5266 97,5 (+3,2) 305 339 373 75
40 2877 4628 5553 100,6 (+3,1) 315 350 385 82