معدن نقره

در معدن نقره کارگران شما در حال استخراج سنگ گرابهای فلز نقره هستند که برای ساخت سکه نقره استفاده میشود. با ارتقا معدن نقره ، کارگران شما سنگ فلز بیشتری پیدا میکنند و سکه های نقره بیشتری ضرب میشود که میتوانید از آنها در ساخت ساختمان ها / نیروها استفاده کنید.

 

هدف

معدن نقره کلید تولید نقره میباشد. معدن نقره ، سکه نقره مورد نیاز شما را تامین میکند ، حتی زمانی که شما آفلاین هستید. نقره از منابع اصلی درساخت بسیاری از ساختمان ها و نیروهاست. هرچه سطح معدن نقره بالاتر باشد ، سکه نقره بیشتری تولید میشود.

 

پیش نیازها

شما به چوب بری سطح 1 نیاز دارید قبل از اینکه ساخت معدن نقره را آغاز کنید.

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح معدن نقره 40 میباشد. ظاهر معدن نقره با توجه به سطح آن تغییر میکند.

ممکن است گاهی اوقات میزان نقره استخراج شده تغییر کند ، به عنوان مثال با بازرگان ۲۵ درصد تولید منابع شما از جمله نقره افزایش پیدا میکند. همچنین هر جزیره 10٪ نقره بیشتر یا کمتر تولید میکند. این تاثیرگذاری از سطح ۲۰ به بعد اعمال میشود ( این ویژگی به زودی به بازی اضاف میشود).

سطح Wood Cost Stone Cost Silver Cost Pop.png

جمعیت مصرف شده

(جمعیت مورد نیاز برای این سطح)

نقره تولیدی امتیازها
Silverneg.png Silver.png Silverplus.png
1 5 2 4 1,0 (+1,0) 8 22
2 19 8 14 2,4 (+1,4) 12 2
3 40 18 29 3,9 (+1,5) 18 3
4 70 32 49 5,7 (+1,8) 24 2
5 106 50 72 7,5 (+1,8) 30 3
6 150 72 101 9,4 (+1,9) 37 3
7 202 98 133 11,4 (+2,0) 43 4
8 260 128 169 13,5 (+2,1) 51 4
9 325 162 209 15,6 (+2,1) 58 4
10 397 200 252 17,8 (+2,2) 66 5
11 476 242 300 20,0 (+2,2) 73 5
12 562 288 350 22,3 (+2,3) 81 6
13 654 338 405 24,7 (+2,4) 89 6
14 753 392 462 27,1 (+2,4) 98 7
15 858 450 524 29,5 (+2,4) 106 8
16 970 512 588 32,0 (+2,5) 114 8
17 1088 578 656 34,5 (+2,5) 123 9
18 1213 648 727 37,1 (+2,6) 132 10
19 1345 722 801 39,7 (+2,6) 141 11
20 1482 800 879 42,3 (+2,6) 146 150 165 13
21 1626 882 960 45,0 (+2,7) 153 159 165 13
22 1777 968 1043 47,6 (+2,6) 159 168 177 15
23 1933 1058 1130 50,4 (+2,8) 165 178 190 16
24 2096 1152 1220 53,1 (+2,7) 171 187 202 18
25 2265 1250 1313 55,9 (+2,8) 177 197 215 20
26 2440 1352 1409 58,7 (+2,8) 184 206 228 21
27 2622 1458 1508 61,5 (+2,8) 190 216 241 24
28 2809 1568 1610 64,4 (+2,9) 196 226 255 26
29 3003 1682 1715 67,3 (+2,9) 203 236 268 29
30 3203 1800 1823 70,2 (+2,9) 209 246 282 32
31 3408 1922 1934 73,1 (+2,9) 215 256 296 35
32 3620 2048 2048 76,1 (+3,0) 222 266 310 38
33 3838 2178 2165 79,1 (+3,0) 228 276 324 43
34 4062 2312 2284 82,1 (+3,0) 235 286 338 46
35 4292 2450 2406 85,1 (+3,0) 242 297 352 51
36 4528 2592 2532 88,2 (+3,1) 248 307 367 56
37 4770 2738 2660 91,3 (+3,1) 255 318 381 62
38 5018 2888 2790 94,3 (+3,0) 261 328 396 68
39 5272 3042 2924 97,5 (+3,2) 268 339 411 75
40 5532 3200 3060 100,6 (+3,1) 275 350 426 82