نسخه شب

نسخه شب معمولا برای کسانی در نظر گرفته شده اند که در طول روز فرصت بازی کردن را ندارند ، به همین جهت و به منظور دید بهتر و اذیت نشدن چشمان بازیکنان ، نسخه شب برای این افراد در نظر گرفته شده تا با نور مناسب چندین ساعت به راحتی به انجام بازی بپردازند.

نسخه شب چه زمانی به وقوع خواهد پیوست؟

نسخه شب گرپولیس راس ساعت 20 اعمال میشود و ساعت 6 صبح روز بعد ، غیرفعال و نسخه روز اعمال خواهد شد. برای مشاهده این ویژگی ، شما نیازی به بارگذاری مجدد بازی ندارید و به صورت اتوماتیک این ویژگی اعمال خواهد شد.