همه نیروها

در گرپولیس برای حمله به دیگر شهرها یا دفاع از خودتان باید نیرو بسازید. نیروهای زمینی میتوانند برای حمله به شهرهایی که در جزیره شما هستند مورد استفاده قرار گیرند و نیروی دریایی برای انتقال نیروی زمینی شما به دیگر شهرها یا حمله به نیروی دریایی دشمن استفاده میشود. هر نیروی زمینی یکی از سه نوع سلاح را دارا میباشد در حالی که در مقابل هر کدام از این 3 سلاح نیز ، قدرت دفاعی متفاوتی دارد که نشان میدهد چطور میتواند در مقابل هر کدام از سلاح ها مقاومت کند.

شما میتوانید نیروی زمینی را از طریق سربازخانه(به جز نیروی مردمی که از مزرعه فراخوانی میشود) تربیت کنید. نیروی دریایی نیز از طریق بندرگاه ساخته میشود.

 

نیرو Wood Stone Silver Favour Population Attack Defence Blunt Defence Sharp Defence Distance Defence Loot Transport.png Speed امپراطوری قدرت
Militia
نیروی مردمی
2 (بلند) 6 8 4 0
Swordsman
شمشیرزن
95 0 85 0 1 5 (تیز) 14 8 30 16 8
Slinger
سنگ پرتاب کن
55 100 40 0 1 23 (دروبرد) 7 8 2 8 14
Archer
کماندار
120 0 75 0 1 8 (دروبرد) 7 25 13 24 12
Hoplite
نیزه دار
0 75 150 0 1 16 (بلند) 18 12 7 8 6
Horseman
اسب سوار
240 120 360 0 3 60 (تیر) 18 1 24 72 22
Chariot
ارابه ران
200 440 320 0 4 56 (بلند) 76 16 56 64 18
Catapult
منجنیق
700 700 700 0 15 100 (دوربرد) 30 30 30 400 2
نیرو Wood Stone Silver Favour Population Attack Defence Blunt Defence Sharp Defence Distance Defence Loot Transport.png Speed امپراطوری قدرت
Transportboat
کشتی حمل و نقل
500 500 400 0 7 0 0 26 8
Bireme
کشتی دو پارویی
800 700 180 0 8 24 160 0 15
Light Ship
کشتی آتش زن
1300 300 800 0 10 200 60 0 13
Fire Ship
کشتی انفجاری
500 750 150 0 8 20 1 0 5
Fast transport ship
کشتی حمل و نقل سریع
800 0 400 0 5 0 0 10 15
Trireme
کشتی جنگی
2000 1300 1300 0 16 250 250 0 15
Colony ship
کشتی تسخیرکننده
10000 10000 10000 0 170 0 0 0 3
نیرو Wood Stone Silver Favour Population Attack Defence Blunt Defence Sharp Defence Distance Defence Loot Transport.png Speed امپراطوری قدرت

مینتور
2500 1050 5450 180 30 650 (تیز) 750 330 640 480 10 زئوس

مانتیکور
5500 3750 4250 270 45 1010 (بلند) 170 225 505 360 22 زئوس
Cyclop
سیکلاپس
3000 5000 4000 240 40 1,035 (دوربرد) 1,050 10 1,450 320 8 پوزیدن

هیدرا
6750 3500 4750 300 50 1310 8 پوزیدن

هارپی
2000 500 1700 85 14 295 (تیز) 105 70 1 340 28 هرا

مدوسا
1100 2700 1600 110 18 425 (بلند) 480 345 290 400 6 هرا

سنتار
2300 400 900 70 12 134 (دوربرد) 195 585 80 200 18 آتنا

پگاسوس
4000 1300 700 120 20 100 (بلند) 750 275 275 160 35 آتنا
Cerberus
سربراس
1950 2350 4700 180 30 210 (تیز) 825 300 1575 240 4 هیدس
Erinyes
انرینس
3300 6600 6600 330 55 1700 (دوربرد) 460 460 595 440 10 هیدس
Griffin
گریفین
4100 2100 5200 230 35 900 (تیز) 320 330 100 350 18 آرتمیس
Calydonian Boar
خرس کالیدنی
2900 1500 1600 120 20 180 (بلند) 700 700 100 240 16 آرتمیس
Divine Envoy
فرستاده سلاطین
0 0 12 3 45 (تیز) 40 40 40 5 16 تمامی امپراطوری های قدرت