چوب بری

چوب بری ، چوب مورد نیاز برای ساخت ساختمان ها و نیروها را تامین میکند. کارگران شما در چوب بری ، در جنگل های اطراف مشغول به تبرزنی و تامین چوب مورد نیاز هستند. هرچه سطح چوب بری بالاتر باشد ، کارگران بیشتری به تامین چوب میپردازند و چوب بیشتری بدست می آورید.

 

هدف

چوب بری کلید تولید چوب میباشد. چوب بری به تولید چوب میپردازد حتی هنگامی که شما آفلاین هستید. با این چوب تولید شده میتوانید به ساخت ساختمان ها و تربیت نیروها بپردازید. هرچه سطح چوب بری بالاتر باشد ، چوب بیشتری در ساعت تولید میشود.

 

پیش نیازها

هیچ . چوب بری از ابتدای بازی قابل دسترسی است.

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح چوب بری 40 میباشد. ظاهر چوب بری با توجه به سطح آن تغییر میکند.

 

سطح 1-13 سطح 14-27 سطح 28-40
Timber1.png Timber2.png Timber3.png

چوب بری منبع بزرگ و مهم بدست آوری چوب میباشد ( همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است). اما ممکن است گاهی اوقات میزان چوب استخراج شده تغییر کند ، به عنوان مثال با بازرگان ۲۵ درصد تولید منابع شما از جمله چوب افزایش پیدا میکند. همچنین هر جزیره 10٪ چوب بیشتر یا کمتر تولید میکند. این تاثیرگذاری از سطح ۲۰ به بعد اعمال میشود ( *این ویژگی به زودی به بازی اضاف میشود).

 

سطح Wood Cost Stone Cost Silver Cost Pop.png

جمعیت مصرف شده

(جمعیت مورد نیاز برای این سطح)

چوب خروجی امتیازها
Hout-.png Wood.png Houtplus.png
1 3 2 1 1,0 (+1,0) 8 22
2 10 9 6 2,4 (+1,4) 12 2
3 21 20 15 3,9 (+1,5) 18 3
4 36 37 27 5,7 (+1,8) 24 2
5 55 59 44 7,5 (+1,8) 30 3
6 78 86 64 9,4 (+1,9) 37 3
7 105 119 89 11,4 (+2,0) 43 4
8 135 158 117 13,5 (+2,1) 51 4
9 169 202 150 15,6 (+2,1) 58 4
10 207 252 188 17,8 (+2,2) 66 5
11 248 308 229 20,0 (+2,2) 73 5
12 292 369 275 22,3 (+2,3) 81 6
13 340 437 325 24,7 (+2,4) 89 6
14 391 510 380 27,1 (+2,4) 98 7
15 446 590 440 29,5 (+2,4) 106 8
16 504 676 503 32,0 (+2,5) 114 8
17 566 767 572 34,5 (+2,5) 123 9
18 631 865 645 37,1 (+2,6) 132 10
19 699 969 722 39,7 (+2,6) 141 11
20 771 1079 804 42,3 (+2,6) 135 150 165 13
21 846 1196 891 45,0 (+2,7) 143 159 175 13
22 924 1319 982 47,6 (+2,6) 151 168 185 15
23 1005 1448 1078 50,4 (+2,8) 160 178 196 16
24 1090 1583 1179 53,1 (+2,7) 168 187 206 18
25 1178 1725 1285 55,9 (+2,8) 177 197 217 20
26 1269 1873 1395 58,7 (+2,8) 185 206 227 21
27 1363 2027 1510 61,5 (+2,8) 194 216 238 24
28 1461 2188 1630 64,4 (+2,9) 203 226 249 26
29 1561 2355 1755 67,3 (+2,9) 212 236 260 29
30 1665 2529 1884 70,2 (+2,9) 221 246 271 32
31 1772 2710 2019 73,1 (+2,9) 230 256 282 35
32 1883 2896 2158 76,1 (+3,0) 239 266 293 38
33 1996 3090 2302 79,1 (+3,0) 248 276 304 43
34 2112 3290 2451 82,1 (+3,0) 257 286 315 46
35 2232 3496 2605 85,1 (+3,0) 267 297 327 51
36 2355 3709 2763 88,2 (+3,1) 276 307 338 56
37 2481 3929 2927 91,3 (+3,1) 286 318 350 62
38 2610 4155 3096 94,3 (+3,0) 295 328 361 68
39 2742 4388 3269 97,5 (+3,2) 305 339 373 75
40 2877 4628 3448 100,6 (+3,1) 315 350 385 82