کتابخانه

هدف

دانش ، قدرت است. با ساخت کتابخانه ، شما 12 امتیاز تحقیقاتی مازاد بدست می آورید که میتوانید از آنها برای کشف تکنولوژی های جدید در آکادمی استفاده کنید.

 

پیش نیازها

سنا سطح 24
بندرگاه سطح 5
آکادمی سطح 20
نداشتن ساختمان های : تئاتر ، گرمابه ، فانوس دریایی

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح : 1

 

 سطح  امتیاز هزینه زمان ساختBuilding Time
Wood Stone Silver Population
1 500 9500 7500 7000 60 3:58:07