گرمابه

هدف
با احداث گرمابه پیشرفت بزرگی در زمینه بهداشت حاصل میشود. با ساخت گرمابه سلامت مردم ارتقا و جمعیت به میزان 10 درصد افزایش می یابد.

 

پیش نیازها

سنا سطح 24
مزرعه سطح 35
بندرگاه سطح 5
آکادمی سطح 5
نداشتن ساختمان های : تئاتر ، کتابخانه یا فانوس دریایی

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح : 1

 سطح  امتیاز هزینه زمان ساختBuilding Time
Wood Stone Silver Population
1 500 9000 6000 9000 60 3:58:07